Works    Stoneware Series

'Shino' pourer on baking dish by Adriana Christianson

'Shino' pourer on baking dish  2019

STONEWARE SERIES -BLACK MATT & SHINO by Adriana Christianson

STONEWARE SERIES -BLACK MATT & SHINO  2019

'Shino' Teacup by Adriana Christianson

'Shino' Teacup  2019

'Black Matt 'oval baking dish & ramekin by Adriana Christianson

'Black Matt 'oval baking dish & ramekin  2019

'Black Matt' tall lidded jar by Adriana Christianson

'Black Matt' tall lidded jar  2019

'Shino' oval baking dish & ramekin by Adriana Christianson

'Shino' oval baking dish & ramekin  2019

'Black Matt' Pourer by Adriana Christianson

'Black Matt' Pourer  2019

'Shino' bowl by Adriana Christianson

'Shino' bowl  2019

'Black Matt' bowl by Adriana Christianson

'Black Matt' bowl  2019

'Shino' tall lidded jar by Adriana Christianson

'Shino' tall lidded jar  2019

'Black Matt' Teacup by Adriana Christianson

'Black Matt' Teacup  2019

'Shino' lidded jar by Adriana Christianson

'Shino' lidded jar  2019

Black Matt Glazed Teapot by Adriana Christianson

Black Matt Glazed Teapot  2019

Back to Top